Privacy

Privacy policy dd. 1 september 2015

Alvorens de websites, producten en diensten van BOEK.BE te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Deze privacy policy dient tevens steeds samen te worden gelezen met de Algemene Voorwaarden en Verkoopsvoorwaarden. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. Door het loutere gebruik van de websites, producten en diensten die worden aangeboden door BOEK.BE, wordt u geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze privacy policy.

A. Draagwijdte en doel van deze privacy policy
1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming – BOEK.BE hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar klanten en van de gebruikers van haar diensten. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

2. Toepassingsgebied van ons privacy beleid – Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (de “privacy policy”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de BOEK.BE websites verzamelen en gebruiken en met welk doel.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking – BOEK.BE is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0406.663.887 met hoofdzetel te B-2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (“BOEK.BE” of “wij”). BOEK.BE is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de BOEK.BE websites. Daarenboven kan BOEK.BE gebruik maken van (zorgvuldig geselecteerde) verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van BOEK.BE persoonsgegevens verwerkt. BOEK.BE is niet aansprakelijk bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit op basis van zijn expertise.

4. Wijzigingen – We kunnen deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wanneer BOEK.BE wijzigingen aanbrengt in deze privacy policy, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

B. Verwerking van persoonsgegevens door BOEK.BE
1. Personen van wie gegevens worden verzameld – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van (i) de gebruikers, die de BOEK.BE websites bezoeken ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten (de “gebruikers”) en (ii) de bezoekers die een Boekenbeursticket willen bestellen via onze website en/of die de Boekenbeurs bezoeken (de “bezoekers”)
2. Aard van verzamelde gegevens – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

  • gegevens die de gebruikers/bezoekers vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van registratie op de BOEK.BE-sites om bv. deel te nemen aan wedstrijden, nieuwsbrieven te ontvangen, een boekenplank aanmaken zoals onder meer je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, facturatiegegevens en offline en online identificatiegegevens van de gebruikers, waaronder gegevens van sociale media accounts (“identificatiegegevens”);
  • gegevens die volgen uit het gebruik van de BOEK.BE-websites, zoals waar wanneer en via welke browser en toestel de BOEK.BE websites worden geraadpleegd

3. Doeleinden van de gegevensverwerking – Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van de BOEK.BE websites. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:

  • doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van de BOEK.BE-websites;
  • klanten- en facturatiebeheer en alle gerelateerde diensten verbonden aan een gebruikersaccount;
  • faciliteren van alle communicatie tussen jou en BOEK.BE;
  • monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;

4. Toestemming van de gebruiker – Door persoonsgegevens te verstrekken, geven gebruikers uitdrukkelijk de toestemming aan BOEK.BE vzw om deze gegevens te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de houders van de intellectuele rechten op de Boekenbeurs en op het merk Boekenbeurs, alsook door de titularissen van de domeinnamen van de Website.

5. Verstrekking van gegevens aan derden – Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of de verkoop van (een deel van) BOEK.BE aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. Verder kunnen we je gegevens en die van de gebruikers/bezoekers mits jouw toestemming verstrekken aan derde partijen met wie we commerciële relaties onderhouden zodat zij of BOEK.BE je berichten kunnen sturen ter promotie van hun producten en diensten. Indien je dergelijke berichten van deze derde partijen niet wenst te ontvangen, kan je BOEK.BE via info@boek.be en/of die partij daarvan op de hoogte brengen en zal jouw beslissing door BOEK.BE en/of die derde partij gerespecteerd worden. Wanneer je met een kredietkaart of vergelijkbaar systeem betaalt, geven we je kaartgegevens door aan onze bank en/of payment support providers ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de BOEK.BE websites kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

6. Bewaring van gegevens – Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met de gebruikers. Wij bewaren je e-mails met schriftelijke vragen zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Beveiliging van gegevens – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen wanneer jij en/of de gebruikers via de BOEK.BE-websites betalingsgegevens verstrekken.


C. Marketing door BOEK.BE
1. Nieuwsbrief – BOEK.BE biedt nieuwsbrieven aan, waarop de gebruikers zich kunnen inschrijven. In de nieuwsbrief staan onder andere actualiteiten, evenementen, nieuws en nieuwe diensten en producten waarmee BOEK.BE geïnteresseerden wil informeren. Jouw e-mailadres wordt aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrief toegevoegd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief is in handen van BOEK.BE. Mits jouw toestemming kunnen jouw abonneegegevens aan derden worden verstrekt .

2. Beeld- en/of geluidopnamen tijdens evenementen georganiseerd door Boek.be – BOEK.BE is gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken bv. van de Boekenbeurs en de bezoekers en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de betreding van de locatie, verleent de bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan – alles in de ruimste zin  van het woord – zonder dat BOEK.BE enige vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. De bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enig belang dat de bezoeker zou kunnen hebben in voornoemde opnamen. Voor zover de bezoeker enig naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht toekomt op voornoemde opnamen draagt de bezoeker rechten hierbij zonder enige beperking over aan BOEK.BE en doet de bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn persoonlijkheidsrechten. Indien gedurende de Boekenbeurs beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan BOEK.BE deze in geval van calamiteiten aan derden, met name politie en justitie, afstaan.


D. Gebruik van cookies door BOEK.BE
1. Gebruik van cookies –Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard.

2. First party cookies – BOEK.BE plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor BOEK.BE, worden door BOEK.BE op uw computer opgeslagen en alleen BOEK.BE heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Aan de hand van functionele cookies kunnen wij het gebruiksgemak van de website aanzienlijk verhogen. Aan de hand van niet-functionele cookies kunnen wij het gedrag van jou als gebruiker analyseren.

3. Third party cookies – Daarnaast worden er ook door derden cookies geplaats via de websites van BOEK.BE, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op je computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat BOEK.BE geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'.

4. Google analytics –BOEK.BE maakt gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt BOEK.BE in staat haar websites aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).

5. Weigering van cookies – Gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.

E. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens
1. Rechten van gebruikers/bezoekers – Gebruikers hebben het recht om de persoonsgegevens die BOEK.BE verwerkt in te zien, eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen of de gegevens te laten verwijderen. Dit kan hetzij door dit zelf te beheren (bv. bij een profiel dat je aanmaakte), hetzij door daartoe een verzoek te richten tot BOEK.BE.

2. Uitoefening van deze rechten – Vragen omtrent verwijdering/wijziging van gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten kunnen uitsluitend via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan BOEK.BE verlopen mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart). Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

F. Diverse bepalingen
1. Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België.

2. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.

3. Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

4. Opslag van deze privacy policy – Je kan te allen tijde een kopie van deze privacy policy consulteren via www.boek.be/privacy om deze op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager te kunnen opslaan.

5. Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de BOEK.BE websites zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken.